• Home
  • Competente&atributii

Competente&atributii

Competenta teritoriala – Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel
pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Competenţa materială a executorilor judecătoreşti este punerea în executare a dispoziţiilor civile din
titlurile executorii, dacă legea nu prevede altfel.

Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei
de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după
caz;

i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.